Optisyenlik Müessesesi Devir
Optisyenlik Müessesesi Devir
Optisyenlik Müessesesi Devir

MÜRACAAT

5193 sayılı Kanun ve Yönetmelikte belirtilen bilgi ve belgeler hazırlanarak (bir asıl, bir fotokopi olmak üzere 2 dosya) müessesenin bulunduğu İlçe Sağlık Müdürlüğüne verilir, asıl dosya üst yazısı ile Müdürlüğümüze gönderilir.

DOSYA TESLİMİNDE İSTENEN BELGELER

1-Üst Yazı (İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğünden "devir dosyası" için hazırlanmış olmalıdır.)

2-Dilekçe (Devir edenin devir ettiğine, devir alanın devir aldığına dair karşılıklı yazdıkları dilekçe)

3-Optisyenlik müessesesi şirket sahipliğinde ise, şirket ortaklarının müesseseyi devir ettiğini gösteren ortaklar kurulu kararı veya ticaret sicil gazetesi, Optisyenlik müessesesi bir ticaret şirketi tarafından devir alınacak ise ticaret unvanı, kayıtlı olunan ticaret sicil memurluğunun adı, ve ticaret sicil numarasının beyanı,

4-Devir senedi/sözleşmesi

5-Mesul MüdürünSağlık Bakanlığından tescilli diplomasının örneği (İlçe Sağlık Müdürlüğünce aslı gibidir onayı yapılmış olmalıdır), gözlükçülük ruhsatnamesine haiz olan birisi tarafından açılacak ise gözlükçülük ruhsatnamesinin (ruhsat aslı gelecek) İl Sağlık Müdürlüğünce ÇKYS’den doğrulamasının yapılarak bir örneğinin onaylanması gerekmektedir.

6-Müessese sahibi ve mesul müdürün T.C. Kimlik Numarası (nüfus cüzdan örneği)

7-Müessese sahibi ile mesul müdür arasında akdedilmiş hizmet sözleşmesi,

8-Mesul müdüre ait son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf,

9-Optisyenlik müessesesinde kullanılan ve bulundurulması zorunlu olan asgari araç-gerecin mesul müdür tarafından imzalanmış listesi,

10-Mesul müdürün optisyenlik yapabileceğine dair sağlık durum beyanı, (65 yaş üzerinde olan mesul müdürler için optisyenlik yapabileceğine dair sağlık raporu)

11-Mesul Müdürün 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesine göre hak yoksunluğunun bulunmadığına dair beyanı,

12-Müessese olarak kullanılacak yere ait olan müessesenin adı, adresi, konumu ve iç mekanı gösterir 1/100 ölçekli kroki (İlçe Sağlık Müdürlüğünce 5193 sayılı Yasa ve Yönetmelik hükümlerine uygunluğu yazılarak onaylanmış olmalıdır.)

13-Müessese olarak kullanılacak yere ait yapı kullanım izin belgesi (ilgili kurumdan aslı gibidir yapılacak) ve ilgili belediyeden alınmış adres tespit belgesi,

14-Müessese olarak kullanılacak yerde yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına dair ilgili mevzuata göre yetkili olan mercilerden alınan belge,

15-Vergi Levhası (Aslı gibidir onaylı)

16- İlçe Sağlık Müdürlüğünce düzenlenmiş müessese olarak kullanılacak yere aitİnceleme Raporu,

17-Ruhsat Harç Makbuzu

18-Optisyenlik müessesesinde mesul müdür haricinde optisyenlik mesleğini icra etme hak ve yetkisini haiz olan personel çalışacak ise

      - Sağlık Bakanlığından tescilli optisyenlik diplomasının örneği,

      - 2 adet vesikalık fotoğraf,

      - Sağlık durum beyanı, 65 yaş üzerinde ise optisyenlik yapabileceğine dair sağlık raporu

*** Diplomadaki ad-soyadı ile şu anda kullandığı ad-soyadı farklı olan mesul müdürlerin söz konusu değişikliği belgelemeleri gereklidir.(ilgili mahkeme kararı, evlenme cüzdanı, nüfus kayıt örneği vs...) ***

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)